สช. ร่วมกับ คณะอนุวิชาการ คจสพ. และเมืองพัทยา ร่วมถอดบทเรียนการจัดและแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
26 มกราคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ณ ห้องประชุม Aqua โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์อภิชาต รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์สุขภาวะเขตเมือง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการวิชาฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง สช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเริ่มต้นจาก นายภานุวัฒน์ เดชานุภานนท์ นักวิชาการ ศสม.สช. ได้นำเสนอผลการจัดงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย Timeline กว่าจะมาเป็นสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 และผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากนั้นเป็นกระบวนการทบทวนบทเรียน และพัฒนาข้อเสนอสู่การขับเคลื่อน โดยดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมปัญหาและวิธีการแก้ไข เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาในการทำงาน วางแผนแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 และเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.) ต่อไปสุดท้าย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและร่วมเติมเต็มการทำงานในพื้นที่ และยืนยันที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เมืองพัทยา สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนในเมืองพัทยาต่อไป