สสส. และสช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันวางแผนการทำงาน ขับเคลื่อน One Plan One Report ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในเขตลาดพร้าว เป็นพื้นที่นำร่อง
21 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

21 มีนาคม 2567 สสส. และสช. นำโดย ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง (ศสม.) ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดพร้าว, ศบส. 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4, มรภ.ราชภัฏจันทรเกษม ร่วมประชุมพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. ได้กล่าวถึง การประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนากลไกหน่วยจัดการเพื่อหนุนเสริมการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับในพื้นที่เขตลาดพร้าว


ต่อมา ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบ One Plan One Report ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในเขตลาดพร้าว ทั้ง 36 ชุมชน โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตลาดพร้าว เป็นกรอบและทิศทางในการกำหนดประเด็นที่จะทำงานร่วมกันในรูปแบบ One Plan ของแต่ละชุมชน โดยมี Node ความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเองได้ 

โดยได้วางกระบวนการในการทำงานกับพื้นที่ไว้ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) วางแผนการดำเนินงานชัดเจน แก้ปัญหารอบด้าน (2) การบริหารจัดการบูรณาการงบประมาณ 3 แหล่งทุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม., ชุมชนเข้มแข็ง, สสส.) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ(3) การติดตามผลการดำเนินงาน


จากนั้น ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการได้ร่วมวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และทุนเดิมของตนเอง ในการหนุนเสริมการทำงานร่วมกันในรูปแบบ One Plan ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) วิเคราะห์ประเด็นสุขภาพ (2) พื้นที่ดำเนินการ (3) แผนของชุมชน ที่นำไปสู่การเตรียมข้อเสนอโครงการ (4) พัฒนาโครงการ ให้สอดคล้องกับการสนับสนุนทั้ง 3 แหล่งทุน (5) การอนุมัติงบจากแหล่งทุน (6) การติดตามผลลัพธ์และนำข้อมูลผลลัพธ์มาสร้างการเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (7) การรายงานผลการดำเนินงาน (8) การถอดบทเรียน

โดยในการร่วมขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่เขตลาดพร้าวครั้งนี้ สช. พร้อมสนับสนุนในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่มีร่วมกันสุดท้าย ที่ประชุมนัดหมายประชุมครั้งต่อไป เพื่อร่วม Mapping ข้อมูลต้นทุนของชุมชน และหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 29 เมษายน 2567