การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปี2567
19 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

         เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(4 PWPW)จ แม่ฮ่องสอนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น "การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5 ) แบบมีส่วนร่วม จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2567" มีผู้เข้าประชุมจากภาคี3 ภาคส่วน (ภาครัฐ/เอกชน /อปท ภาคสังคม และภาควิชาการ)จำนวน50 คน กระบวนการจัดเวที ประกอบด้วยการบรรยาย /ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ระดมความเห็น เสนอแนวทางพัฒนา งาน ที่เน้น การต่อยอดยกระดับจากศักยภาพ ทุนเดิม บทเรียนการด้าเนินงานที่ผ่านมา เรียนรู้ร่วมกันกับพื้นที่ต้นแบบการจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม การออกแบบการจัดการ การสือสารในภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรอาทิเช่น นพ อภิชาต รอดสม รองเลขาธิการ สช ทีมวิทยากรกระบวนการ กองเลขานุการกิจฯ คณะกรรมการ 4 PW แม่ฮ่องสอน จากภาคีภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนที่ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ ในการจัดประชุมฯ