สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็น “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
25 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

 วันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็น “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทาง Onsite ประมาณ 60 ท่าน และทาง Online ประมาณ 250 ท่าน


โดยมี นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

 ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายฯ เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมฯ

นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ นำเสนอกระบวนการและเป้าหมายการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร กรรมการและเลขานุการฯ นำเสนอสาระสำคัญ นโยบายสาธารณะ ประเด็น “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”  และช่วงสำคัญคือเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นทั้งทาง Online และ Onsite กว่า 25 ท่าน 


ทั้งนี้ ข้อเสนอประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า จะมุ่งเน้นไปที่ 1.การบูรณาการการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันพิษภัยและการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า  2.การเฝ้าระวังเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 3. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการปราบปรามอย่างจริงจังทั้งทางสถานที่ตั้งและทางออนไลน์ 

กระบวนการหลังจากนี้ จะนำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงเอกสารร่างมติเพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างเอกสารมติและนำเข้าสู่การพิจารณาของเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้จะนำเอกสารมติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป