พ่อเมืองตราด ชวนหน่วยงานตั้งวง ชงนโยบาย 5 ดี
31 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

วันอาทิตย์ที่ 31  มีนาคม 2567  ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ตราด


จากการนัดหมายโดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมดำเนินการ  กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด  องค์กรชุมชนฅนตราด สภาองค์กรชุมชน  สสจ. พช. ท้องถิ่น ศึกษาธิการจังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างคึกคักแม้เป็นวันหยุด วาระสำคัญครั้งนี้ ท่านพ่อเมืองตราด เป็นประธานการประชุมภาคียุทธศาสตร์ เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี วีถีตราด ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย  สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี ที่อยู่อาศัยดีและ สังคมดี โดยได้ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยน ในการกำหนดตัวชี้วัด และ ภาคีร่วมดำเนินการ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับการดำเนินงานให้เป็นนโยบายของจังหวัด 


รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนในจังหวัดตราดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฅนตราดอยู่ดีมีสุข ที่มีองค์ประกอบ จากความหลากหลาย โดยมีหน่วยงานภาคีและเครือข่าย ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมและร่วม ดำเนินการ นโยบาย 5ดี วิถีตราด โดยจะมีการนัดหมายดูรายละเอียดเนื้อหาร่วมกันช่วงเดือนพฤษภาคม ต่อไป