สช.ร่วมมือกับ พอช. จัดเวทีสานพลังภาคีหนุนเสริมการพัฒนาธรรมนูญตำบลและขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1
5 เมษายน 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

เมื่อวันที่ 5  เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน ( พอช.)ภาคเหนือ จัดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นมีตัวแทนจังหวัดละ 2 คน ผู้แทนพื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลใน 3 จังหวัด คือ สุโขทัย จำนวน 10 ตำบล  จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ตำบลและจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ตำบลๆละ 3 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย การจัดทำเครื่องมือ คือธรรมนูญตำบล ในการทำงานทั้งด้านสุขภาวะ และด้านชุมชนสุจริต โดยเชิญ วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทะจริตในภาครัฐ( ปปท.) เขต 6  สช และ พอช.มาให้ความรู้


สำหรับพันธกิจในการนำไปสู่การปฏิบัติ 9 ขั้นตอน  คือพื้นที่เป้าหมายจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการ หรือคณะทำงานขับเคลื่อน กำหนดเป้าหมายร่วม มีแผนการปฏิบัติ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยมีสภาองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนภายในพื้นที่ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และประกาศใช้เป็นธรรมนูญตำบล


อย่างไรก็ตาม ปัญหาการทุจริตยังถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ประชาชนยังคิดว่าการแก้ไขปัญหานี้ เป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการสื่อสาร และจัดเวทีพัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นเครือข่ายที่จะแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการทุจริตในพื้นที่