สช.ร่วมสานพลัง ขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการที่ยั่งยืน (SDG LAB) ตะวันออกฟอรั่ม ครั้งที่ 3
21 มิถุนายน 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2567  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นายแพทย์อภิชาต รอดสม  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการที่ยั่งยืน (SDG LAB) : ตะวันออก ฟอรั่ม ปฏิบัติการสู่โลกเย็นที่เป็นธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยครั้งนี้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมต้อนรับ และ นางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนความร่วมมือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก โดยมีการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการกระจายการพัฒนาในพื้นที่ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเชิญภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมตะวันออก ประชุม 100 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

นายแพทย์อภิชาต รอดสม  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แลกเปลี่ยนภารกิจความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะร่วมสร้างโลกเย็นที่เป็นธรรมด้วยการขับเคลื่อนพื้นที่ของการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม อีกทั้งร่วมประกาศปฎิญญาตะวันออก 2567 “น่ายินดีที่พื้นที่ภาคตะวันออก การร่วมคิด ร่วมทำในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาบนฐาน ทรัพยากรอย่างสมดุล กับการเรียนรู้บนฐานชุมชน” ถือเป็นการเสริมและสานพลังระดมสมองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

และ นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์  ผู้แทนสช.พื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ทบทวนการขับเคลื่อน “วิถีตะวันออกวิถีแห่งความสุขรวมทั้งระดมความเห็นข้อเสนอแนะในการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นของพื้นที่การทำงานเขต 6 ทั้ง 8 จังหวัดและเป็นเป็นการวางแผนการทำงานปี 2568

กิจกรรมภายในงานการปาฐกถาพิเศษจาก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ,รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) , ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ,ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of ESG Strategy and Initiatives บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์จำกัด (มหาชน)  และ มีการจัดนิทรรศการ “ปฏิบัติการสู่โลกเย็นที่เป็นธรรม” โดย วุฒิอาสาฯ และเครือข่ายการพัฒนา 8 จังหวัดภาคตะวันออก อาทิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง,ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เป็นต้น