ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ 'Health in All Policies'

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.หนึ่งในเป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในระยะ 5 ปี ตาม "ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3" คือ การสร้างนโยบายของประเทศที่คำนึงถึงการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ในรูปแบบของ "ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" หรือ Health in All Policies (HiAP) เพื่อให้คนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากนโยบายสุขภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และโปร่งใส


"จุดคานงัด" ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา "HiAP"

▪️ ยกระดับความมุ่งมั่นของรัฐ

ดำเนินนโยบายสุขภาพในรูปแบบ HiAP เป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

▪️ ขยายขอบเขตของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เพิ่มประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการและต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

▪️ หนุนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

▪️ ทำกลไกราคาสินค้าสุขภาพให้ต่ำลง

พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดกลไกราคาสินค้าสุขภาพให้ต่ำลง ส่วนสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพให้เข้าถึงยากขึ้น และนโยบายเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคล

▪️ หนุนความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาล

ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลในระดับสากล โดยการมองประเด็นปัญหาทางสุขภาพเป็นประเด็นเดียวกันทั้งโลก เพื่อให้เกิดความร่วมมือข้ามพรมแดนในการแก้ไขปัญหา


*ภาครัฐต้องมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ผ่านนโยบายในระดับต่างๆ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นพื้นฐาน

 20 เมษายน 2565