ครม.ผ่าน 3 มติ 'สมัชชาสุขภาพฯ' สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหลังโควิด คุ้มครองสุขภาพประชากรเฉพาะ จัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม
22 มิถุนายน 2565
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

ครม.มีมติรับทราบ "มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14" การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหลังโควิด-คุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ-จัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เสนอ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 3 มติ ได้แก่ 1. การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะอย่างยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว

2. การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม เช่น ให้มีหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ

3. การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ เช่น เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยทั้ง 3 มติดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกันและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน ครม. ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย