ดอกผล ‘สันป่าตอง’ ต้นแบบชุมชนชนะ

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

(เรื่องเล่าจากพื้นที่) ... บัณฑิต​ มั่นคง​

 

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๑๑ ตำบล เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนงานดีๆ มากมาย อาทิเช่น การดูแลผู้สูงอายุและการจัดการขยะในชุมชน ตำบลบ้านกลาง , ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งต้อม , การรักษาศิลปวัฒนธรรม ตำบลน้ำบ่อหลวง ฯลฯ

ที่สำคัญคือในอำเภอแห่งนี้ ได้ใช้โอกาสในวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 มาสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสันป่าตองในทุกมิติ กระทั่งมีการทำ ข้อตกลงในระดับอำเภอ เพื่อวางภาพฝันสร้างมาตรการทางสังคมรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่จะถาโถมเข้ามา


ทิศทางร่วมหรือนโยบายสาธารณะที่คนสันป่าตองเห็นพ้องต้องกันที่จะขับเคลื่อน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ การจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควัน ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องร่วมของคนสันป่าตองแล้ว ยังเป็นประเด็นร่วมหลักของคนเชียงใหม่ทั้งจังหวัดอีกด้วย

หลักการทำงานคือ ใช้พลังทางสังคมหนุนช่วย ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้หมู่บ้านเป็นฐานปฏิบัติการ และให้คนสันป่าตองเป็นศูนย์กลาง 


โดยมีแนวทางร่วมกันที่จะสร้างมาตรการชุมชน ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าธรรมนูญชุมชน ที่จะทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมกันสำรวจปัญหาตามบริบทของตน และร่วมกันสร้างข้อตกลงในการแก้ปัญหาหรือสร้างแนวทางอยู่ร่วมกันของแต่ละพื้นที่

นั่นทำให้แต่ละพื้นที่มีจุดเน้นและข้อตกลงความร่วมมือที่แตกต่างหลากหลายตามสถานการณ์ของตนเอง ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมาเป็น เจ้าของในการพัฒนาระบบสุขภาวะคนสันป่าตองไปด้วยกัน


และในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กองเลขาสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดกระบวนการสร้างผู้นำกระบวนการธรรมนูญชุมชน ประมาณ ๕๐ คน และเตรียมการประกาศยกร่างธรรมนูญชุมชนทั้ง ๑๑ ตำบลร่วมกัน


ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ได้ตอกย้ำในการพัฒนาผู้นำครั้งนี้ว่า มาตรการของชุมชนที่เรียกว่าธรรมนูญจะเป็นการเสริมการทำงานของภาครัฐไปด้วยกัน เป็นเรื่องที่ดีและอยากให้คนสันป่าตองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำกติกาต่างๆ ที่มาจากแต่ละชุมชนด้วยตัวเอง ให้มีความแตกต่างหลากหลายของแต่ละตำบล และใช้เป้าหมายคนสันป่าตองไม่ทอดทิ้งกัน เป็นหลักในการดำเนินการเรื่องนี้


นางอัญชลี สุใจคำ คณะทำงานและแกนนำหลักในการขับเคลื่อนธรรมนูญสันป่าตอง พูดถึงกระบวนการอบรมและความสำคัญของการสร้างธรรมนูญชุมชนว่า จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับการพัฒนาแผนสุขภาพชุมชนที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทุกตำบลในสันป่าตองจะกลับไปทำกติกา สร้างข้อตกลง ประกาศเป็นธรรมนูญสุขภาพชุมชนร่วมกันในปี ๒๕๖๔


หลังจบการจัดกระบวนการอบรมครั้งนี้ ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าจะช่วยกันประกาศใช้และขับเคลื่อนตามข้อตกลงในธรรมนูญให้ได้ เพราะถือว่าเป็นเหมือนหัวใจหลัก ที่จะช่วยให้ประชาชนในสันป่าตองได้อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขและไม่ทอดทิ้งอีกด้วย

 3 ธันวาคม 2564