การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมาย


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมายการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ...ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านเด็กกับสื่อ เป็นประธาน และ ผศ.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คสช. เปิดประชุมและร่วมฟังความคิดเห็น

 18 มกราคม 2565