EP6 เกษตรสุขภาวะ สุขแท้ที่บ้านเกิด สถานีสื่อสุขภาวะ

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) หนุนเวทีเสวนาทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายสื่อสุขภาวะ กขป.ทั่วประเทศ ทุกแพลตฟร์อมของ สช. และเฟสบุคส์ แฟนเพจ กขป.ทุกเขต นำเสนอประเด็นประเด็นสุขภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นเพื่อผลักดันสู่นโยบายด้านสุขภาพของประชาชนในภาพรวมของประเทศ และแต่ละภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ กล่าวว่า พื้นที่รับผิดชอบ กขป.3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และ ชัยนาท สภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขาลูกฟูก เป็นคลื่นทิวเขามักจะมีปัญหาภัยธรรมชาติน้ำท่วม ภัยแล้ง จากปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย  พื้นที่ กขป.3 จะประสบปัญหาสุขภาวะรอบด้านจากทั้งปัญหาสังคมที่เกิดจากเด็ก เยาวชน ปัญหาสาธารณสุขที่เกิดกับผู้สูงอายุ  นำมาสู่ความเป็นทุกข์ซึ่งเป็นทุกข์ภาวะ 4 มิติ ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความสมดุลย์ทั้งกาย สิ่งแวดล้อม จิตใจ และปัญญา

ทั้งนี้คณะกรรมการกขป.3 ที่มี 45 คนซึ่งมาจากทุกภาคส่วนได้นำเสนอประเด็นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอหลายเรื่องทั้งเรื่องการศึกษา ภาวะผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม ปัญหาเยาวชนแต่ได้ตกผลึกมาเป็นประเด็นวิถีเกษตร ซึ่ง ดร.ชำนาญ ให้นิยามไว้ว่าเกษตรคือชีวิตที่สร้างอาหาร และยารักษาโรคตราบใดที่มนุษย์ยังต้องกิน การเกษตรคือหัวใจแหล่งอาหารและสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นอีกจิปาถะ เมื่อสังคมเป็นสุข คนสุขภาพดี ก็จะเกิดสุขภาวะครบองค์ประกอบของความสุข แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรู้จักประยุกต์การนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พึ่งพาสารเคมี รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำ

ครั้งนี้ ดร.ชำนาญเปรียบเปรยภาวะคนที่ต่อสู้ดิ้นรนในสังคมเมืองหลวงที่ยังติดยึดกับค่านิยมผิดๆโดยเฉพาะคนที่มีที่ดินที่เป็นต้นทุนชีวิตแต่กลับไปใช้แรงงานในเมืองหลวงว่าเป็นเสมือนหมาขึ้นทางด่วน แล้วหาที่ลงไม่ได้ อยู่ในสภาวะจำยอมต้องวิ่งไปตามลู่ด้านนายอนาคิน สุพิศ ได้เล่าประสบการณ์กว่าจะมาถึงวันนี้ว่าหลังไปใช้ชีวิตเป็นพนักงานบริษัทก่อสร้างตำแหน่งนายช่างในเมืองหลวง สู้ชีวิตในเมืองใหญ่ 8 ปีไม่มีอะไรดีขึ้น

กลับมีหนี้สินพอกพูนถึง 4 ล้าน จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาซื้อที่ดิน 1 แปลงกลางทุ่งนาปลูกบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนน มุ่งมั่นพลิกฟื้นชีวิตด้วยการทำเกษตรลองผิดลองถูกใช้นวัตกรรมเกษตรแผนใหม่มาใช้ โดยได้รับคำแนะจากดร.ชำนาญ และคณะ

ซึ่งดร.ชำนาญ ยืนยันว่าการลองผิดลองถูกของคนที่ไม่มีประสบการณ์เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยธรรมชาติที่มีคุณค่า หากมีความตั้งใจก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้พร้อมเผยความเห็นว่าการทำเกษตรแบบวิถีเดิมๆหากเข้าใจนวัตกรรมแล้วเปิดใจนำประยุกต์ใช้ก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน และกรณีนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อยอดไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสุขในถิ่นเกิดภายใต้การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งดร.ชำนาญ ยืนยันว่าการลองผิดลองถูกของคนที่ไม่มีประสบการณ์เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยธรรมชาติที่มีคุณค่า หากมีความตั้งใจก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้พร้อมเผยความเห็นว่าการทำเกษตรแบบวิถีเดิมๆหากเข้าใจนวัตกรรมแล้วเปิดใจนำประยุกต์ใช้ก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน และกรณีนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อยอดไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสุขในถิ่นเกิดภายใต้การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

“จากที่เคยเป็นหนี้ 4 ล้านวันนี้ผมจ่ายหนี้ได้หมดแล้ว ทุกวันนี้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้ให้ผลผลิตเลี้ยงครอบครัวผมอย่างสบายแล้ว”นายอนาคิน สุพิศ กล่าวยืนยัน

นายอนาคิน ใช้เวลา 8 ปีมุ่งมั่นในการสร้างอาณาจักรเกษตรและซื้อที่ดินขยายพื้นที่รองรับตลาดเพิ่มเติมและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมทั้งสละเวลาส่วนหนึ่งเดินสายเป็นวิทยากรให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ตรงกับเยาวชนตามสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆอยู่เนืองๆ นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของวิถีคนหนุ่มสาวที่กล้าตัดสินใจหวนคืนบ้านเกิด พลิกผืนดินสร้างอนาคตใหม่ภายใต้ครอบครัวที่อบอุ่น...เป็นสุขแท้ที่บ้านเกิดอย่างแท้จริง

 18 กันยายน 2566

ALL VIDEO