ปัญหาวิกฤษ อนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในศทวรรคที่ผ่านมาประเทศไทย นับว่ามีความก้าวหน้า ในการลดอัตรา การเสียชีวิตของเด็กและหญิงระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอดได้อย่างมีนัยยะสําคัญ  ยกเว้นพื้นที่ ภาคใต้ คิดเป็น 2 เท่าของอัตราการตายของมารดาและพบปัญหานี้สูงที่ สุด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

  สถานการณ์การป่วยและการตายของมารดาและเด็กได้ถูกกําหนด ให้เป็นเครื่องบ่งชี้ สภาวะสุขภาพของประชาชน และการพัฒนา ประเทศที่สําคญ

 29 กันยายน 2566

ALL VIDEO