[ห้องประชุม 1] 16 ธ.ค.2564 15:15 - 15:20 พิธีส่งมอบงาน - รับมอบงาน จากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13-14 และคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15-16

 16 ธันวาคม 2564 24 ครั้ง
 Tweet  Download

ALL VIDEO