[ห้องประชุม 1] 16 ธ.ค.2564 15:20 - 15:30 ประกาศประเด็นหลัก (Theme) และมิติใหม่ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และ 16 พ.ศ.2565 - 2566

 16 ธันวาคม 2564 37 ครั้ง
 Tweet  Download

ALL VIDEO