ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 4 ตอน ภารกิจ 14 วัน ชุมชนสุพจน์อุทิศพิชิตโควิด-19

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชุมชนเล็กๆอย่าง “ชุมชนสุพจน์อุทิศ” ที่มีสภาพแวดล้อมและประชากร ค่อนข้างหนาแน่น ได้พบว่าคนในชุมชนติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ใจกลางกรุงเทพ รวมถึงการแพร่เชื้อไปสู่ภายนอกอีกด้วย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวสุพจน์อุทิศ และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา, สำนักงานเขตทวีวัฒนา, กทม. โดย กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), Thai Care ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชนซอยสุพจน์อุทิศ รวมถึงความช่วยเหลือจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ทำให้ 14 วันหลังจากนั้น ไม่พบเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยความสำเร็จนี้ จึงเกิดเป็นโมเดลเพื่อการควบคุมการระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน นั่นคือโมเดล Clean Community Anti Covid 19 หรือ CCA Model ของชุมชนต้นแบบ “ชุมชนสุพจน์อุทิศ-เขตทวีวัฒนา-กรุงเทพมหานคร”

 1 มีนาคม 2565

ALL VIDEO